Friday, March 19, 2010

THƠ SONG NGỮ


*
THE ARROW AND THE SONG

I shot an arrow into the air,
It fell to earth I knew not where,
For so swiftly it flew, the sight
Could not follow it in its flight.

I breathed a song into the air
It fell to earth I knew not where,
For who has sight so keen and strong
That it can follow the flight of a song.

Long, long afterward, in a oak,
I found the arrow still unbroke;
And the song from beginning to end,
I found it again on the lips of a friend.

H. W. LONGFELLOWMŨI TÊN VÀ LỜI CA

Tôi bắn một mũi tên lên trời,
Chẳng rõ chốn nào mũi nhọn rơi;
Vì chẳng mắt nào nhanh đến độ
Dõi theo cho sát mũi tên trời.

Tôi cất lời ca trong khoảng không,
Chẳng rõ chốn nào điệu hát rung;
Vì chẳng mắt nào tinh đến độ
Nhận ra tiếng hát vút mông lung.

Lâu lắm... tôi tìm được nhánh sên,
Mũi tên cắm xuống: còn y nguyên;
Và tìm lại được lời tôi hát:
Trọn bản, trên môi một bạn hiền.


THANH-THANH

www.Thanh-Thanh.com


*

No comments: