Saturday, January 30, 2010

TƯ TƯỞNG CỔ NHÂN

*
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC


Bà Phượng Ngô (Ngô Túy Phượng), trong bài “Nhân Vô Thập Toàn”, có viết một câu như sau:

"Những gì ngươi không muốn người khác làm cho ngươi, thì ngươi cũng đừng làm điều đó cho người khác".


Ông Tuấn Phan (Phan Anh Tuấn) đã tham-chiếu câu trên của Bà Phượng Ngô mà đặt câu hỏi như sau:

“Câu nói của ai: Chúa Giêsu, Khổng Tử hay của nữ linh mục Phượng Ngô?”

*

Vì Ông Tuấn Phan “xin ý-kiến của quý vị làng Lưới” nên tôi đã dò một số tài-liệu, trong đó có cuốn “Familiar Quotations” (Những Lời Trích Dẫn Quen Thuộc) của John Bartlett, do Little, Brown and Company xuất-bản năm 1992, thì thấy:


1/ Lời của Khổng-Tử, giáo-chủ Khổng-Giáo (551 ‒ 479 BCE): “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (“What you do not want done to yourself, do not do to others”: “Những gì mình không muốn


2/ Lời của Aristolte, triết-gia Hy-Lạp (384 ‒ 322 BCE): “We should behave to our friends as we would wish our friends to behave to us.” (Chúng ta nên đối-xử với bạn-bè của chúng ta theo cách mà chúng ta mong họ đối-xử với chúng ta.) (Trang 77)


3/ Lời của Hillel, trưởng lão Do-Thái-Giáo (60 BCE ‒ 10 CE): “What is hateful to you do not do to your neighbor. That is the whole Torah. The rest is commentary.” hoặc “That which is hateful to you, do not do to your fellow. That is the whole Torah; the rest is the explanation.” (Điều gì mà mình ghét thì mình đừng làm cho người khác. Đó là tổng-thể của Kinh Torah. Phần còn lại lời bình-giảng.) (Trang 102)

4/ Lời của Jesus, giáo-chủ Cơ-Đốc-Giáo (4 BCE ‒ 30 CE): “All things, therefore, that you want men to do to you, you also must likewise do to them; this, in fact, is what the Law and the Prophets mean.” hoặc “Therefore all things whatsoever ye would that men should to to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.” (Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-sẻ và lời các ngôn sứ là thế đó.”

*

Như thế thì lời bình của Ông Tuấn Phan là đúng sự thật: “Khổng Tử sinh ra trước Chúa Giêsu hàng mấy trăm năm, từng viết: Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”. Ý của câu nói dẫn trên đã được Đức Khổng Phu Tử viết ra gần năm trăm năm trước Đức Jesus. *

*


Bà Phượng Ngô cũng đã viết như sau: “Hình ảnh Chúa Giêsu được tiên tri Isaia mô tả trong chương 53 đã làm cho chúng ta cảm phục thái độ hiền lành nhịn nhục của Chúa Giêsu, đặc biệt trong cuộc khổ nạn của Ngài. Có lẽ Lão Tử đã áp dụng đúng giáo lý của Chúa Giêsu khi ông nói: Thắng nhân giả, hữu lực, tự thắng giả cường Nhu thắng cang, nhược thắng cường (Thắng người là có sức, thắng mình là mạnh nhu nhược thắng cương cường)...”

Ý-Kiến:
Đức Lão Tử, giáo-chủ Lão-Giáo, sinh trước Đức Jesus đến 600 năm, mà Bà Phượng Ngô bảo rằng Lão Tử đã áp dụng đúng giáo lý của Chúa Giêsu !

LÊ XUÂN NHUẬN

*

No comments: